ANASAYFA » DESTEKLEMELER » Süt Desteklemesi
Süt DesteklemesiDESTEKLEME TUTARI HER YIL İLGİLİ DÖNEMDE BAKANLIKÇA BELİRLENİR.

Süt desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır. Üretmiş olduğu çiğ sütü, Bakanlıktan çalışma izni, üretim izni ve süt teşvik kod numarası almış, gıda siciline kayıtlı olan süt işleme tesislerine, fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında satan, bu Tebliğin 24 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne en geç bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar üye olan üreticilere; USKS veri tabanına kaydettirmek şartıyla aylar bazında hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak sığır, manda, koyun ve keçi sütüne beher litre çiğ süt için destekleme yapılır.


a) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;
1) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığı ile süt üretici birliklerinin kurulu olduğu ve USKS’ye veri girişi için yetkilendirildiği yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.
2) Satılan çiğ süt miktarına ait fatura ve/veya müstahsil makbuzları en geç takip eden ayın sonuna kadar icmal-1’i hazırlayacak süt üretici birliklerine ve/veya il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. 1/1/2015 ile 31/3/2015 tarihleri arasında satılan çiğ süt miktarına ait fatura ve/veya müstahsil makbuzları, bu Tebliğ’in yayım tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde teslim edilir.

b) Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlükleri veya süt üretici birliklerince üretici örgütlerinden istenilecek belgeler;

1) Üretici örgütünce düzenlenmiş üye listesi,
2) Üretici örgütünce düzenlenen Çiğ Süt Destekleme İcmaline Esas Tablo,
3) Satılan süt miktarı litre olarak düzenlenmiş fatura ve/veya müstahsil makbuzları.

c) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar;
1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun, üçer nüsha halinde ve aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzunun aslı ve/veya faturaların ikinci nüshaları destekleme için esas alınır. Bunların her ne suretle olursa olsun, fotokopileri veya onaylı suretleri kesinlikle dikkate alınmaz. Müstahsil makbuzu ve/veya faturalarda süt teşvik kod numaraları ile birlikte süt işleme tesisinin adı, adresi, üreticinin adı ve soyadı, adresi ve teslim edilen süt miktarı (litre olarak), sütün litre fiyatı, tutarı, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesi bulunmalıdır.
2) USKS’ye, süt işleme tesislerinin süt teşvik kod numaraları ve kapasiteleri ile ilgili bilgilerinin girilmesi ve güncellenmesinden süt teşvik kod numarasının verildiği il müdürlükleri sorumludur.
3) Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Bakanlığın uygun görüşü ile üye birliklere USKS’ye veri giriş yetkisi vermeye yetkilidir. USKS’ye veri girişi yetkisi için Bakanlıkça uygun görülen birlikler, USKS üzerinden yayınlanır.

ç) Destekleme icmallerinin hazırlanması;
1) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde; üreticinin icmal-1’e esas tabloları örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve USKS’ye girilmesi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerine gönderilir. İcmal-1 listelerinin USKS’ye girişleri bu birliklerce yapılır.
2) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunmadığı yerlerde; üreticinin icmal-1’e esas tabloları örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve USKS’ye girilmesi için il/ilçe müdürlüklerine gönderilir. İcmal-1 listelerinin USKS’ye veri girişleri il/ilçe müdürlüklerince yapılır.
3) USKS’ye süt girişlerinin, üreticilerin üretimde bulundukları ilçeden yapılması esastır.
4) İl merkezinde kurulan süt üreticileri birlikleri, yetkilendirilmediği ilçelerde sadece üyelerinin veri girişini yapar.

d) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince incelenmesi;
1) Süt icmallerinin incelenmesinde; üreticilere ait fatura ve/veya müstahsil makbuzlarının uygunluğu, bunların sisteme doğru girilip girilmediği, hayvan sayısı ve satılan süt miktarının uyumlu olması dikkate alınır. Uygun olmayan hatalı belgeler, girişler ve hayvan sayısı ile süt miktarında uyumsuzluk olanlar icmal listesinden çıkartılır.
2) İnceleme sonrasında fatura ve/veya müstahsil makbuzları, yazı ile icmal-1’i veya icmale esas tabloyu hazırlayan örgüte iade edilir. Bu örgütçe beş yıl süre ile saklanır.

e) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;
1) Aylar bazında USKS veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere USKS veri tabanından icmal-2 listeleri şeklinde alınır.
2) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.
3) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır.
4) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
5) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, USKS ilçe sistem sorumlularınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

f) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;
1) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.
2) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2 listeleri il müdürlükleri tarafından incelenir ve USKS veri tabanında ödemeye esas olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen icmal-3 listeleri onaylanarak TÜGEM’e gönderilir.
3) TÜGEM, gelen icmal-3 listeleri ile USKS’den alınan icmal-3 listelerinin uyumlu olmasını kontrol eder.
4) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri, yetiştirici/üretici örgütleri bazında USKS’ den il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili üretici örgütlerine gönderilir.

g) Diğer hususlar;
1) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi TÜGEM tarafından belirlenir.
2) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme için müracaat koşullarını ve zamanını üreticilere yerel duyuru imkânları ile duyurmak üzere gerekli tedbirleri alır.
3) Bu Tebliğ’de yer alan icmallerin ve diğer eklerin örnekleri USKS üzerinden yayınlanır.
4) İl/ ilçe müdürlükleri ve süt üretici birlikleri, çiğ süt desteği için gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur.
5) USKS’de görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile konuyla ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği tarafından alınır.
6) Birden çok örgüte üye üreticinin iş ve işlemleri, fatura ve/veya müstahsil makbuzunu teslim ettiği örgüt üzerinden yapılır.
7) Çiğ Süt desteklemesi ve USKS ile ilgili olarak yapılacak çalışmaların esasları TÜGEM tarafından belirlenir