ANASAYFA » NE KADAR KABA YEME İHTİYACIM VAR?
Kaba yemler geviş getiren hayvanlar için önemli bir yem grubunu oluştururlar. Bilindiği üzere sığırların mideleri dört gözlüdür. Sığırların bu özelliği tek mideli hayvanların yararlanamadığı yemlerden yararlanma üstünlüğünü ortaya koyar.

Bu nedenle süt sığırcılığında " olmazsa olmaz" diye kabül edilen kaba yem gerçeğidir. Kaba yem grubu içerisine; kuru kaba,yeşil kaba ve silo yem grupları girer. İşletmelerde bu grupları içeren yemler kullanılır. Bu bazen çayır ve mer-a larda otlatma veya yeşil aksamın yedirilmesi yanında dönemi içeren ihtiyaçlar için silo yemlerin yapılması ile diğer yandan üretimi yapılan kaba yemlerin değişik metotlarda kurutularak saklanması biçiminde işletmelerde kullanımıdır.
Kaba yem ihtiyacının ne kadar olduğuna dair yetiştiricilerin öncelikli olarak aşağıdaki soruları cevaplıyarak dönem içerisinde planlama yapması gerekir.


1-Farklı yaş gruplarındaki hayvanların (düve, dana, tosun) günlük rasyonlarında kullanılacak kaba yem miktarlarının bilinmesi.
2-Dönemler itibariyle sağmal ineklerin ihtiyaçları
3-Depolama, taşıma ve yemleme sırasında yem kayıplarının bilinmesi.
4-Üretim için arazinin özelliği ve alanın yeterliliği.
5-Piyasadan temin edilecek kaba yemin zamanında temini ve uygun koşullarda depolanması.


Ekonomik anlamda süt sığırcılığında kaba yem geksinimi Kuru madde (KM) bazında günlük olarak sağmal bir inek için ortalama 8-10 kg olup bu 500 kg canlı ağırlığa (CA) sahip inek için CA'nın %2'si anlamındadır. Bu ise, kaliteli kaba yemler kullanıldığında sağmal bir inek'den yaşama payı dışında ortalama günlük olarak 8-10 litre süt elde edilmesi anlamını taşır. Damızlık genç hayvanlar ile besi amaçlı sığırların ihtiyaçları dönemler itibariyle günlük canlı ağırlık artışları dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılır. 


Günlük ağırlık kazancı için besi hayvanlarında kesif yem ağırlıklı, diğer genç hayvanların günlük rasyonları ise kaba yem ağırlıklı olarak gereksinimler belirlenir. Aşağıdaki çizelgede işletme içerisinde olabilecek değişik özelliklerdeki Damızlık genç sığıların kaba yem gereksiniminde kullanılacak veriler görülmektedir.


Hayvanın yaşı
(ay)
Kuru madde
(kg/gün)
Canlı ağırlık
(kg)
Ortalama kuru madde
(CA. %)
5-6
3-4
125-175
2,3
7-12
4-6
175-300
2,1
13-18
6-8
300-410
2
19-24
8-10
410-500
2
>24
10
>500
2

Genç sığırlarda toplam Kuru maddenin kaba yemden gelen bölümü ortalama % 60-70 arasında olması diğer bölümün ise kesif yemden gelmesi arzu edilirken besi sığırlarında bu oran tersi olup kesif yem ağırlıklıdır. Sağmal ineklerde kaba yem %35'in altına düşmemeli ekonomik süt sığırcılığında sağmal inek için Kuru madde miktarı günlük CA'nın %2'si kaliteli kaba yemden oluşmalıdır.

Kaba yem gereksinimi için esas yapılacak olan işletmedeki hayvanların yaş gruplarına göre Büyük baş hayvan birimi (BBHB) cinsinden toplam hayvanların miktarı belirlenerek ihtiyaç olan kaba yem miktarı kuru madde bazında hesaplanmalıdır. Sığır türünde çağlar itibariyle BBHB'ye dönüştürmek için gerekli katsayılar çizelgedeki gibi olup 500 kg CA gelişmesini tamamlamış ergin sığırlarda kat sayı 1 olarak kabül edilir.

Boğa
Öküz
İnek
Buzağı
Dana
Düve
BBHB
1,40
1,20
1,00
0,12-0,20
0,50
0,70

 

Kaba yemler grubunda yeşil aksamlı yemler silolanmış veya kutulmuş kaba yemlerin içerdiği su miktarı farklıdır. Bu nedenle oluşturulan rasyonlardaki kaba yemlerin kuru maddeleri hesaplanırken Kuru madde ortalama olarak yaklaşık silajlarda % 25-30, Yeşil yemler % 18-20 kuru kaba yemler için % 88-90 olarak hesaplama yapılabilir.Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında bir işletmede oluşturulacak örnek rasyonlar ve buna bağlı hesaplamalar aşağıdaki biçimdedir.
 
Özellikler
C.Ağırlık: 500kg
Ort süt:20 g/gün
Sütte yağ: %3,8
Kuru Dönem
C.A: 500 kg
Dana rasyonu
GCAA:700 gr/gün
Baş. C.A:175 kg
Bitiş C.A:300 kg
Düve rasyonu
GCAA:600 gr/gün
Baş.C.A:300 kg
Bitiş C.A:410 kg
Yemler
Miktar
(kg/gün)
Miktar (kg/gün)
Miktar
(kg/gün)
Miktar
(kg/gün)
I.
Dön
II.
Dön.
B. samanı
1,5
2
2,5
2
1
M. silajı (%30KM'li)
18
11
6
3
4
K. yonca
1,5
-
-
1
1
K. ot (2.kalite)
1,5
1
2,5
-
-
Yeşil ot 5 4 - -
5
4
-
-
Süt yemi (%18 HP'li)
5
1,5
2,5
-
-
Dana yemi
(%15 HP;2600 ME'li)
-
-
-
1,5
-
Düve yemi
(%16 HP;2700 ME'li)
-
-
-
-
3
Toplam KM (kg)
14,85
8
8,4
5
5,7
Kaba Yem (KM %)
69
83
73
72
53
Kesif Yem (KM %)
31
17
27
28
47
Kaba yemle alınan
süt miktarı (kg)
9
-
-
-
-

 

Dönem
Boyu
Miktar kg/baş inek
Miktar kg/baş dana
Miktar kg/baş düve
Toplam Kayıp
(kg)
Toplam Net miktar
(kg)
Toplam
Net Kuru Madde
kg
Gerekli hacim**
(m3)
B. samanı
585
356
183
100
1024
920
12
M. silajı
6040
534
732
1100
6206
1860
9
K. yonca
458
178
183
70
749
670
5
Kuru ot
518
-
-
40
478
430
4
Yeşil ot*
1705
-
-
-
1705
306
-
Toplam
9306
1068
1098
1310
10162
4186
-

 

*: Yeşil ot'un 4 ay boyunca kullanıldığı diğer dönem yerine 1 kg/gün kuru ot verilerek hesaplama yapılmıştır.
**: Silaj yığın şekilde diğer yemlerin kapladığı hacim ise balyalanmış olarak dikkate alınmıştır.


Yukarıdaki rasyonlarda bir inek için laktasyonsüresi 305 gün, kuru dönem 60 gün, Dana ve düveler için dönem boyu 180 gün dikkate alınmıştır. Örnek rasyona göre BBHB olarak 2,2 BBHB'nin dönem boyu ihtiycacı; 4186 olup 1BBHB için, 4186/2,2=1902 kg/KM yıl=1902/365 =5,21 kg/KM gün olarak bulunur. İşletmede ki hayvanların toplam BBHB ünitesi bulunarak günlük KM, dolayısıyla yıllık kaba yem miktarı yukarıdaki örnekte olduğu gibidir. 


Genelde işletmelerde kaba yem olarak kuru kaba ve silo yemleri kullanılır. Yani sağmal inekler için 100 kg canlı ağırlık için 5-6 kg silajın veridiği varsayılarak ortalama 20 kg/gün silaj, 4 kg kaliteli kuru kaba yem (k.ot,k.yonca, v.s) verildiğinde Yaşama payı dışında yaklaşık 8 litre/gün süt'e göre hesaplama yapılabileceği dana ve düveler için yaklaşık ortalama 5-6 kg/gün silaj, 2 kg/gün kesif yem dışında kuru kaba yem verildiği kabul edilerek kayıpların düşülmesiyle pratik olarak kaba yem ihtiyacı hesaplanır. Örnek; 10 sağmal inek, 4 düve 3 dana bulunan bir işletme için yukarıdaki açıklamaya göre ihtiyaç belirlenecek olursa, aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

 

Sağmal inek
Düve
Dana
Mısır silajı:10*20=200*305=61000 kg
6*4*180=4320 kg
5*3*180=2700 kg
Kuru ot; 10*2*305=6100 kg
1*4*180=720 kg
1*3*180=540 kg
K.yonca: 10*2*305=6100kg
1*4*180=720 kg
1*3*180=540 kg
Toplam: Mısır silajı: 68020 kg; K.ot: 7360 kg; k.yonca; 7360 kg
Kayıplar: Mısır silajı: 10203 kg; K.ot+k.yonca: 1472 kg
Depolanması gereken miktar: M. silajı: 78223 kg K.ot+k.yonca: 16192 kg

 

Damızlık Sığır Yetştirici Birlilerindeki (DSYB) teknik elamanlarına hayvan varlığı dikkate alınarak kullanılması gereken rasyonlara göre kesin hasaplama yapılması istenen akılcı bir yoldur. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun.